Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.Toon deze melding niet meer
Dedicated schakeljaar

Het Schakeljaar M3

Sinds september 2014 is in de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) van Noord- en Oost-Nederland het “dedicated” schakeljaar van start gegaan.

Het schakeljaar is een mogelijkheid in het laatste jaar van de basisopleiding, om een brug naar een vervolgopleiding te slaan. De tijdens het schakeljaar verworven competenties, kunnen leiden tot een verkorting van de opleidingsduur met een half jaar.

De aanleiding tot het ontwikkelen van het schakeljaar sluit aan bij het regeringsbeleid om de beschikbare gelden voor de financiering van de medische vervolgopleidingen de komende jaren te verminderen. Daarnaast wordt de behoefte gevoeld om de basis- en de vervolgopleidingen beter op elkaar af te stemmen en het al lang gepropageerde opleidingscontinuüm daadwerkelijk vorm te geven. Met een succesvol doorlopen schakeljaar is het mogelijk om aansluitend aan de basisopleiding (of kort daarna) te starten met de vervolgopleiding.

Hoe is de opzet van dit schakeljaar ?

Het schakeljaar vormt het laatste onderdeel van de artsopleiding en moet in die zin voldoen aan de eisen van het Raamplan Artsopleiding. In dit raamplan zijn de inhoud en de algemene eindtermen van de opleiding tot basisarts beschreven. De examinatoren van de wetenschappelijke stage en de semi-arts stage, dragen hiervoor samen met de beoogde opleider een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Beide examinatoren nemen de toetsing van de competenties op zich. Deze zijn maatgevend voor het behalen van het artsdiploma. De opleider is verantwoordelijk voor de opleidingsspecifieke competenties die deel uitmaken van of moeten aansluiten bij de competentieontwikkeling in de vervolgopleiding.

Globaal bestaat het schakeljaar uit een wetenschappelijke stage van 20 weken en een semi-arts stage van 20 weken, waar ook een verdiepingsstage van 6 weken deel van uitmaakt.

Het is aan de opleider en coördinator van de semi-arts stage om aan deze stage inhoud en vorm te geven.

NB: wanneer de wetenschappelijke stage reeds voorafgaand aan M1 is gelopen, bestaat het schakeljaar alleen uit deze semi-arts stage.

Om hoeveel studenten gaat het?

Volgens de plannen vult in 2014 10% van de M3-studenten hun laatste jaar met een schakeljaar in. Vanaf 2016 wordt dat 20% en vanaf 2018 vult jaarlijks 50% van de M3-studenten hun laatste jaar in met een schakeljaar. De verwachting is dat 80% van degenen die het schakeljaar lopen ook daadwerkelijk in opleiding komt.

Welke medische vervolgopleidingen nemen deel aan het schakeljaar in de opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland?

In het voorjaar van 2014 hebben de volgende medische vervolgopleidingen laten weten studenten te willen laten instromen door middel van een schakeljaar.
Op dit moment worden verschillende programma’s voor het schakeljaar van de betreffende vervolgopleiding - zgn. ‘schakelpaden’- ontwikkeld.

  • Anesthesiologie
  • Huisartsgeneeskunde
  • Keel-, neus- en oorheelkunde
  • Medische Microbiologie
  • Obstetrie & Gynaecologie
  • Orthopedie
  • Pathologie
  • Radiologie/Nucleaire Geneeskunde
  • Reumatologie
  • Revalidatie

Wat zijn de voorwaarden waaraan schakeljaar en studenten moeten voldoen ?

Het schakeljaar moet voldoen aan de eisen van het Raamplan Artsopleiding. Daarnaast moet het schakeljaar - bij gebleken geschiktheid van de student - een gemakkelijke doorstroom naar de vervolgopleiding mogelijk maken. Van groot belang daarbij is een goede “match” tussen opleider en student.

Studenten met belangstelling voor het schakeljaar kunnen zich wenden tot de opleider van hun beoogde vervolgopleiding. Opleiders kunnen ook zelf studenten werven. Opleider en student maken vervolgens samen een voorstel voor de invulling van het programma voor het schakeljaar. Dit voorstel wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de coördinatoren semi-arts stage en wetenschappelijke stage.

Hoe is de toetsing?

De toetsing is conform de huidige toetsing in het M3-jaar. Daarnaast zal informatie, die betrekking heeft op competenties die nodig zijn om succesvol in de vervolgopleiding te kunnen functioneren, door de beoogde opleider/opleidingsgroep verzameld worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vaardigheid in microscopiëren voor de opleiding tot patholoog of om chirurgische basisvaardigheden voor een snijdende opleiding. Aan het eind van het schakeljaar bepaalt de opleider of de arts assistent in opleiding ‘verkortingswaardig’ is (in eerste instantie in aanmerking komt voor een verkorting van de vervolgopleiding) en aangenomen wordt voor de vervolgopleiding. Aan het einde van het tweede jaar van de vervolgopleiding bepaalt de opleider of de aios ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor verkorting op basis van de eerder verworven competenties.

In welke ziekenhuizen kan het schakeljaar gelopen worden?

Ziekenhuizen die een erkenning hebben voor een medische vervolgopleiding komen in aanmerking voor het lopen van een schakeljaar (of een gedeelte daarvan).
 Laatste update door Michelle Lobeek op vrijdag 18 december 2015, 13:55.
Gebruiker
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

ingelogd blijven
hulp  

Advertenties